MEDNARODNI FINANČNI MEHANIZMI

 

S 1. decembrom 2010 je nacionalna kontaktna točka za Finančni mehanizem EGP, Norveški finančni mehanizem in Švicarski prispevek Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je nacionalni koordinator pomoči, ki jo Slovenija prejema od Evropske unije, in dvostranske pomoči držav članic EU.

Pomoč Evropske unije Slovenija prejema od leta 1992. Najprej se je porabljala za prehod v tržno gospodarstvo, postopoma pa se je usmerila v prilagajanje slovenske zakonodaje pravnemu redu Evropskih skupnosti (acquis communautaire). V pristopnem obdobju od leta 2000 do 2003 je bila pomoč namenjena predvsem krepitvi upravno-administrativnih struktur in pripravi na izvajanje prihodnje strukturne politike. 

SVLR kot nacionalni koordinator skrbi za načrtovanje in izvajanje programov pomoči. Koordinira nadzor nad izvajanjem in vrednotenjem projektov ter bedi nad porabo sredstev v državi prejemnici pomoči.  

 

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem

Finančna mehanizma v okviru Sporazuma o EGP


Švicarski prispevek

Slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji

 

Kontakt:

Hermina Golob
Tel.: 01 3201 608
Faks: 01 3201 301

E-pošta: hermina.golob(at)gov.si