NAVODILA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLTIKE 2007-2013

Vlada Republike Slovenije je na svoji redni seji dne 26. 4. 2007 sprejela Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41, 11.05.2007).


Z uredbo se podrobneje določajo pristojnosti, odgovornosti in naloge organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa, posredniških teles, upravičencev in drugih državnih organov v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 in urejajo njihova medsebojna razmerja.


Načrtovanje in poraba sredstev evropske kohezijske politike, ki jih ureja uredba, poteka na področjih treh operativnih programov (OP), in sicer:

  1. OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
  2. OP razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
  3. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

S sprejetjem uredbe je bil formalno pravno omogočen pričetek izvajanja novega obdobja kohezijske politike.

 

Na osnovi uredbe je Organ upravljanja izdal navodila, ki so dostopna na spletni strani eu-skladi, in sicer na naslov http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013.
 

 


LOGOTIPI KOHEZIJSKEGA IN STRUKTURNIH SKLADOV EU V NOVEM PROGRAMSKEM OBDOBJU 2007-2013:

PREDSTAVITEV PPT

PREDSTAVITEV PPT - DODATNO

 

Tehnična pomoč

 

Namen tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnih programov, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter projektov in aktivnosti. Z aktivnostmi, ki se bodo izvajale v okviru tehnične pomoči, se bo povečalo prepoznavnost programa in njegovih sestavnih delov, kakovost njihove izvedbe, njihovo spremljanje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter zagotovilo njihovo večjo usklajenost med partnerji. V okviru tehnične pomoči se bo spodbujalo pripravo projektnih predlogov, izvajalo različne študije in vrednotenja ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti za podporo projektnim aktivnostim ter zagotavljalo ustrezno kadrovsko podporo za izvedbo aktivnosti.

 

 Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike  2007-2013

 

 Seznam upravičenih stroškov TP 2007-2013